Serdecznie zapraszamy na

16 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich!

UWAGA - ZMIANA TERMINU FESTIWALU!

Z powodu wymogów epidemiologicznych związanych z epidemią koronawirusa Festiwal został wstępnie przeniesiony na dni

 5, 6 grudnia 2020 r.

O ile w tych dniach będzie możliwe przeprowadzenie Festiwalu, to będzie się on odbywał w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie - niestety, najprawdopodobniej bez możliwości bezpośredniego udziału publiczności.


Zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia prezentacji festiwalowych w formie

RELACJI ONLINE!  • Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta LublinBIURO FESTIWALU:
Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
Komisarz Festiwalu – Henryk Kowalczyk
tel. 081 532 42 08, wew. 19
e-mail: fundacja.schulza@gmail.com


Idea Festiwalu Teatrów Niewielkich

Teatr jednoosobowy nie jest odkryciem ostatnich lat. Istniał on tak dawno, jak dawne są dzieje teatru, a nawet chyba wcześniej, jest to forma najstarsza spośród uprawianych na świecie. Można sobie wyobrazić, że taki praaktor-opowiadacz był w pierwotnych dziejach ludzkości żywym interpretatorem legend, mitów, a nawet przekazów historycznych. W początkach teatru greckiego, kiedy na scenę wprowadzo­ny został pierwszy aktor, na nim spoczywał ciężar przekazywania dramatu. Wcielał się on w różne postacie, występując na tle chóru stawiał pierwsze kroki w indywidualizacji postaci dramatycznych. Jednoosobowy przekaz teatralny odbywał się w każdym niemal okresie rozwoju kultury wobec różnych środowisk społecznych: od książąt do prostych ludzi. W zamyśle pomysłodawców Festiwal ten stwarza wszystkim zain­teresowanym możliwość budowania teatru na własną rękę, teatru bez inscenizatorów, reżyserów, scenografów, administratorów, dra­maturgów. Tak może się dokonywać naturalny powrót do natury teatru, do jego istoty, do aktora i słowa, do wzorów pierwotnych, prawd podstawowych i prostych, do układu człowiek – człowiek. Zachęcamy do zainteresowania się Festiwalem recytatorów, dla których może być to nowy etap artystyczno-edukacyjny w uprawia­niu dalszeo teatru. Teatr, o którym mówimy, nie wymaga wielu za­biegów organizacyjno-techniczno-ekonomicznych. Zostaje przede wszystkim praca nad właściwym wyrazem własnej artystycznej pro­pozycji. W teatrze jednego aktora powstaje „wypowiedź” związana z miejscem występu, nie ze sceną, ale z osobą wykonawcy i ze sprawą, którą on przynosi. Nie jest ważne, gdzie występ ma miejsce, istotne jest, kto się wypowiada i co ma do powiedzenia. Powstaje teatr ubogi w formie, skromny zewnętrznie.

Henryk Kowalczyk

Krótki opis Festiwalu

Festiwal Teatrów Niewielkich jest międzynarodowym festiwalem teatru jednego aktora odbywającym się cyklicznie w Lublinie od 2005 r., jest też jednym z ważniejszych wydarzeń w tego typu teatrze w Polsce. W trakcie Festiwalu prezentowane są przedstawienia wybitnych artystów, rozpoznawalnych na arenie nie tylko polskiej oraz młodych i nowatorskich twórców jednego aktora. W konfrontacji konkursowej – ocenianej przez profesjonalistów – bierze udział ok. 15-20 młodych twórców z całej Polski, którzy niedawno rozpoczęli lub rozpoczynają swoją drogę artystyczną. Uczestnicy Festiwalu pochodzą z dużych ośrodków miejskich, ale także z małych ośrodków kulturalnych. Konkursowym prezentacjom towarzyszą zajęcia warsztatowe i interdyscyplinarne ukazujące szeroki kontekst różnorodnych praktyk interpretacyjnych (koncerty, wystawy, performance). Wszystkie działania artystyczne skierowane są do odbiorców z różnych grup wiekowych i środowisk społecznych w celu ukazania kreacji artystycznej jako sposobu na prawidłową komunikację społeczną oraz propagowanie postaw opartych na aktywnym uczestniczeniu w kulturze. Ze względu na charakter tego edukacyjno-artystycznego przedsięwzięcia w obszarze kultury i sztuki w skali kraju, jednocześnie zachowując zasadę wolnego dostępu do prezentacji festiwalowych, pragniemy jako organizatorzy, utrzymać możliwość bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy Festiwalowe dla wszystkich widzów. Według wiedzy organizatorów Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich jest wyjątkowym edukacyjno-artystycznym przedsięwzięciem w Polsce, które z jednej strony daje możliwość spotkania artystów nieprofesjonalnych z aktorami zawodowymi, z drugiej zaś zwraca szczególną uwagę na aspekt kulturalnej, artystycznej i obywatelskiej edukacji młodzieży. Festiwal ma charakter otwartego spotkania tych środowisk, dzięki czemu stwarza ogromną szansę zarówno edukacji jak i integracji oraz współpracy twórczej w dziedzinie kultury. Zarówno charakter festiwalu, jak i wysoka ranga (o której świadczy bardzo wysoka jakość artystyczna prezentowanych przedstawień oraz rosnące zainteresowanie widzów każdą kolejną edycją), podkreślają europejski, otwarty i bogaty kulturowo charakter Miasta Lublina i jednocześnie wzmacniają jego wizerunek zarówno Polsce, jak i poza granicami kraju.

Cele

Celem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Niewielkich jest przywrócenie rangi teatrowi jednego aktora jako pierwszej formie teatralnej w kulturze światowej i promocja takiego teatru w kulturze polskiej poprzez konfrontacje tradycyjnej formy takiego teatru z nowatorskimi sposobami wyrazu artystycznego w teatrze jednego aktora. W zamyśle organizatorów niezwykle ważne jest wzmocnienie wizerunku Miasta Lublina w wymiarze artystycznym i edukacyjnym – Miasta jako miejsca o własnej, bogatej tradycji, ale jednocześnie głęboko wpisanego w tradycję europejską. Miasta tworzącego przyjazne środowisko dla twórców i osób zajmujących się szeroko pojętą kulturą i sztuką. Miasta promującego kulturę i sztukę na zewnątrz, szczególnie tę, która dotyka prawd podstawowych i prostych, układu człowiek – człowiek.

Pomysłodawca projektu

Henryk Kowalczyk – twórca autorskiego Teatru Scena 6, który przetrwał ponad ćwierć wieku i do dziś uważany jest jako jeden z najważniejszych w lubelskiej alternatywie. Henryk Kowalczyk jest reżyserem między innymi takich przedstawień jak: „Zesłani do raju”, „ Psalmy”, „Wiosna Ludów” czy „Heretycka symfonia”. W poszukiwaniu  pełniejszego i sprawniejszego funkcjonowania artystycznego w realiach nowej codzienności H. Kowalczyk powołuje do życia Fundację Sztuki im. Brunona Schulza. Przed kilku laty H. Kowalczyk organizuje w Lublinie (przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury) „Festiwal Teatrów Niewielkich” – ogólnopolski przegląd monodramów.
kontakt: Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. (81) 532 42 08, wew. 19