Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na stronę tegorocznej 

 XIII edycji Festiwalu Teatrów Niewielkich!

Więcej informacji na witrynie festiwalowej:12  OGÓLNOPOLSKI  FESTIWAL  TEATRÓW  NIEWIELKICH
 LUBLIN,  2 – 4  LIPCA  2016  ROKU
PROTOKÓŁ  Z  POSIEDZENIA RADY  KONSULTANTÓW
12  OGÓLNOPOLSKIEGO  FESTIWALU  TEATRÓW  NIEWIELKICH
 LUBLIN,  DN  2 – 4  LIPCA  2016  ROKU

Rada  Konsultantów:
Mieczysław  Wojtas – przewodniczący
Urszula  Brytan - Golejewska 
Łukasz   Witt – Michałowski

W 12 edycji Festiwalu  wzięło udział 20 wykonawców z różnych  regionów Polski  prezentując  18  spektakli  konkursowych  ( monodramy  i  małe formy sceniczne )  o  zróżnicowanej tematyce, interpretacji i stylistyce teatralnej. Wysiłek twórczy wykonawców, instruktorów i reżyserów został dostrzeżony przez Radę Konsultantów, która postanowiła przyznać nagrody pieniężne i wyróżnienia honorowe. Nagrody zostały ufundowane przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie  dr Artura Sępocha.
                                                                   
GRAND  PRIX  FESTIWALU   nagroda  w wys.  1500 zł
otrzymuje:
Mirella  Rogoza-Biel  z  Lublina, spektakl  Ja Maria , na  podstawie tekstu M. Szawińskiej 
w reż. Stanisława Miedziewskiego,
za brawurowe wcielenie się w kontrowersyjną postać znanej noblistki
i  przejmujące  oddanie polifonii jej losów.

NAGRODY   w  wys. 1000 zł
otrzymują:
1.  Marta  Pohrebny   z  Zielonej Góry, spektakl  Słodka , na podstawie  tekstu M. Wąsowskiego 
     w reż. Małgorzaty Paszkier-Wojcieszonek,
za niezwykle poruszające i spójne inscenizacyjnie
     zorganizowanie wyobraźni
widza w opowieści o traumatycznych przeżyciach młodej dziewczyny.
2.  Sylwia  Witkowska   ze  Szczecina , spektakl  Szepty  na motywach  utworu „Sońki”  I. Karpowicza 
     w  reż. Ewy Czapik - Kowalewskiej,
za sugestywne opisanie samotności kobiety i okrucieństwa wojny 
     poprzez
wielowarstwowość stanów emocjonalnych.
3.  Norbert  Stałęga   z  Warszawy , spektakl  Szukałem Boga pod krzesłem na podstawie tekstów
     A. Czulak, N. Stałęgi, M. Smerdy
 w  reż. Anny Czulak  i  Norberta Stałęgi, za niekonwencjonalne
     przedstawienie wewnętrznego rozdarcia bohatera
 spektaklu w kontekście jego własnej seksualności
     oraz za odwagę
eksperymentowania w obrębie formy teatralnej.

Rada Konsultantów  postanowiła również przyznać
NAGRODĘ   SPECJALNĄ    w  wys.  500 zł
za  debiut sceniczny województwa lubelskiego:
Rafałowi Nurzyńskiemu Kacprowi Siwiakowi 
Bartłomiejowi  Niewęgłowskiemu  z  Łukowa ,
spektakl  Między nocą… A DNIEM   w  reż. Sławomira Żyłki.

WYRÓŻNIENIA
otrzymują:
1.  Daniel  Namiotko  z  Suwałk , spektakl  Stopklatka  na podstawie tekstu M. Prześlugi  w reż. Mirosławy      Krymskiej, za pełną empatii próbę przeniknięcia w hermetyczny świat niepełnosprawnego nastolatka.
2.  Kacper  Gugała  z  Ryk , spektakl  Myszy  na podstawie tekstów T. Chabrowskiego  w  reż. Joanny              Zakrzewskiej  i  Kacpra Gugały, za  próbę ocalenia człowieczeństwa w dramatycznej walce ducha
     z ciałem.

3.  Maciej  Karczewski  z  Łodzi , spektakl  Lis  na podstawie tekstu S. Mrożka w reż.  Jowity Popow, 
     za  nieoczywisty dyskurs o wierze  w  scenicznej adaptacji tekstu
Sławomira Mrożka.
4.  Katarzyna  Pacholska  z  Legionowa , spektakl  Unde Malum? na podstawie tekstów W. Kuczoka,
     T. Różewicza, M. Piekorza
, w reż. Mai Ryszkowskiej, za autorskie ujęcie problemu przemocy domowej.
5.  Klaudia  Kowalik  z  Bolesławca , spektakl  Dwudziesty pierwszy na podstawie tekstów K. Kowalik,
     S. Chutnik  i  D. Terakowskiej
w  reż. Anety Ćwiklik,  za  swobodę interakcji z widownią .

Rada Konsultantów serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział
w Festiwalu i prezentację spektakli. Z satysfakcją dostrzegamy wysoki poziom artystyczny przedstawionych w konkursie monodramów i małych form scenicznych, co niewątpliwie wpływa na prestiż i rangę ważnych  w skali ogólnopolskiej spotkań „Teatrów Niewielkich”. Tegoroczna edycja Festiwalu wyraźnie wskazuje kierunek artystycznych poszukiwań twórców,  usiłujących dotknąć intymności ludzkiego przeżywania , używając swego głosu i ciała do próby zdefiniowania wielorakości charakteru ludzkiej natury- częściej  jej mrocznej strony. Takie podejście autorów spektakli służy odkrywaniu różnych warstw odniesień do psychiki człowieka przekazywanych ze sceny z rozbrajającą szczerością i poczuciem wrażliwości. Zauważamy zwłaszcza w młodszym pokoleniu rozwijanie się indywidualnej estetyki przekazu,minimalistycznej, surowej, napędzanej mocnymi środkami ekspresji i wspartej ciekawą literaturą.

Rada Konsultantów szczególnie dziękuje Henrykowi Kowalczykowi – komisarzowi i twórcy Festiwalu Teatrów Niewielkich za pielęgnowanie idei tych wyjątkowych spotkań, dbałość o ich artystyczny wyraz , za organizacyjny trud i stworzenie ciepłej aury sprzyjającej wzajemnym teatralnym kontaktom. Podziękowania składa również Dyrekcji i Pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, a także instytucjom wspierającym  Festiwal za pomoc finansową i organizacyjną oraz życzliwość i zrozumienie.


                                  Rada  Konsultantów

Program XII Festiwalu Teatrów Niewielkich 
do pobrania:
REGULAMIN 12 OFTN 2016
KARTA ZGŁOSZENIA 12 OFTN 2016
PROGRAM 12 OFTN 2016

BIURO FESTIWALU:
Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
Komisarz Festiwalu – Henryk Kowalczyk
tel. 081 532 42 08, wew. 19
e-mail: fundacja.schulza@gmail.com


  • Projekt zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego    


Idea Festiwalu Teatrów Niewielkich

Teatr jednoosobowy nie jest odkryciem ostatnich lat. Istniał on tak dawno, jak dawne są dzieje teatru, a nawet chyba wcześniej, jest to forma najstarsza spośród uprawianych na świecie. Można sobie wyobrazić, że taki praaktor-opowiadacz był w pierwotnych dziejach ludzkości żywym interpretatorem legend, mitów, a nawet przekazów historycznych. W początkach teatru greckiego, kiedy na scenę wprowadzo­ny został pierwszy aktor, na nim spoczywał ciężar przekazywania dramatu. Wcielał się on w różne postacie, występując na tle chóru stawiał pierwsze kroki w indywidualizacji postaci dramatycznych. Jednoosobowy przekaz teatralny odbywał się w każdym niemal okresie rozwoju kultury wobec różnych środowisk społecznych: od książąt do prostych ludzi. W zamyśle pomysłodawców Festiwal ten stwarza wszystkim zain­teresowanym możliwość budowania teatru na własną rękę, teatru bez inscenizatorów, reżyserów, scenografów, administratorów, dra­maturgów. Tak może się dokonywać naturalny powrót do natury teatru, do jego istoty, do aktora i słowa, do wzorów pierwotnych, prawd podstawowych i prostych, do układu człowiek – człowiek. Zachęcamy do zainteresowania się Festiwalem recytatorów, dla których może być to nowy etap artystyczno-edukacyjny w uprawia­niu dalszeo teatru. Teatr, o którym mówimy, nie wymaga wielu za­biegów organizacyjno-techniczno-ekonomicznych. Zostaje przede wszystkim praca nad właściwym wyrazem własnej artystycznej pro­pozycji. W teatrze jednego aktora powstaje „wypowiedź” związana z miejscem występu, nie ze sceną, ale z osobą wykonawcy i ze sprawą, którą on przynosi. Nie jest ważne, gdzie występ ma miejsce, istotne jest, kto się wypowiada i co ma do powiedzenia. Powstaje teatr ubogi w formie, skromny zewnętrznie.

Henryk Kowalczyk

Krótki opis Festiwalu

Festiwal Teatrów Niewielkich jest międzynarodowym festiwalem teatru jednego aktora odbywającym się cyklicznie w Lublinie od 2005 r., jest też jednym z ważniejszych wydarzeń w tego typu teatrze w Polsce. W trakcie Festiwalu prezentowane są przedstawienia wybitnych artystów, rozpoznawalnych na arenie nie tylko polskiej oraz młodych i nowatorskich twórców jednego aktora. W konfrontacji konkursowej – ocenianej przez profesjonalistów – bierze udział ok. 15-20 młodych twórców z całej Polski, którzy niedawno rozpoczęli lub rozpoczynają swoją drogę artystyczną. Uczestnicy Festiwalu pochodzą z dużych ośrodków miejskich, ale także z małych ośrodków kulturalnych. Konkursowym prezentacjom towarzyszą zajęcia warsztatowe i interdyscyplinarne ukazujące szeroki kontekst różnorodnych praktyk interpretacyjnych (koncerty, wystawy, performance). Wszystkie działania artystyczne skierowane są do odbiorców z różnych grup wiekowych i środowisk społecznych w celu ukazania kreacji artystycznej jako sposobu na prawidłową komunikację społeczną oraz propagowanie postaw opartych na aktywnym uczestniczeniu w kulturze. Ze względu na charakter tego edukacyjno-artystycznego przedsięwzięcia w obszarze kultury i sztuki w skali kraju, jednocześnie zachowując zasadę wolnego dostępu do prezentacji festiwalowych, pragniemy jako organizatorzy, utrzymać możliwość bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy Festiwalowe dla wszystkich widzów. Według wiedzy organizatorów Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niewielkich jest wyjątkowym edukacyjno-artystycznym przedsięwzięciem w Polsce, które z jednej strony daje możliwość spotkania artystów nieprofesjonalnych z aktorami zawodowymi, z drugiej zaś zwraca szczególną uwagę na aspekt kulturalnej, artystycznej i obywatelskiej edukacji młodzieży. Festiwal ma charakter otwartego spotkania tych środowisk, dzięki czemu stwarza ogromną szansę zarówno edukacji jak i integracji oraz współpracy twórczej w dziedzinie kultury. Zarówno charakter festiwalu, jak i wysoka ranga (o której świadczy bardzo wysoka jakość artystyczna prezentowanych przedstawień oraz rosnące zainteresowanie widzów każdą kolejną edycją), podkreślają europejski, otwarty i bogaty kulturowo charakter Miasta Lublina i jednocześnie wzmacniają jego wizerunek zarówno Polsce, jak i poza granicami kraju.

Cele

Celem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Niewielkich jest przywrócenie rangi teatrowi jednego aktora jako pierwszej formie teatralnej w kulturze światowej i promocja takiego teatru w kulturze polskiej poprzez konfrontacje tradycyjnej formy takiego teatru z nowatorskimi sposobami wyrazu artystycznego w teatrze jednego aktora. W zamyśle organizatorów niezwykle ważne jest wzmocnienie wizerunku Miasta Lublina w wymiarze artystycznym i edukacyjnym – Miasta jako miejsca o własnej, bogatej tradycji, ale jednocześnie głęboko wpisanego w tradycję europejską. Miasta tworzącego przyjazne środowisko dla twórców i osób zajmujących się szeroko pojętą kulturą i sztuką. Miasta promującego kulturę i sztukę na zewnątrz, szczególnie tę, która dotyka prawd podstawowych i prostych, układu człowiek – człowiek.


Pomysłodawca projektu

Henryk Kowalczyk – twórca autorskiego Teatru Scena 6, który przetrwał ponad ćwierć wieku i do dziś uważany jest jako jeden z najważniejszych w lubelskiej alternatywie. Henryk Kowalczyk jest reżyserem między innymi takich przedstawień jak: „Zesłani do raju”, „ Psalmy”, „Wiosna Ludów” czy „Heretycka symfonia”. W poszukiwaniu  pełniejszego i sprawniejszego funkcjonowania artystycznego w realiach nowej codzienności H. Kowalczyk powołuje do życia Fundację Sztuki im. Brunona Schulza. Przed kilku laty H. Kowalczyk organizuje w Lublinie (przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury) „Festiwal Teatrów Niewielkich” – ogólnopolski przegląd monodramów.


 

kontakt: Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. (81) 532 42 08, wew. 19